Információtörténelem – Information history

Információtörténelem – Information history

Információtörténelem ~ a történettudománynak az a viszonylag friss, új irányzata, amely hagyományos történeti kérdésekhez azok információ-központú leírásával és (újra)értelmezésével közelít, s az információs nézőpont felől egyúttal új történeti kérdéseket is megfogalmaz.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: történeti informatika, kommunikációtörténelem, tudástörténelem

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: szellemtörténet

Milyen kategória? Magas szintű tudományos szakkifejezés, a történettudomány és az információtudomány számára egyaránt jelentős.

A szó a nyelvi rendszerben még kevéssé terjedt el, mert elfogadottságáért küzd maga az irányzat is, amelyet megnevez.

Az információtörténelem szükségességének felismerése a könyvtártörténet brit (Library and Information History Group) és japán (Japan Association of Library and Information History) műhelyeiben született meg, nagyjából egy időben, a huszadik század kilencvenes éveinek közepén. Mindkét szakmai csoportosulás belátta, hogy tudomány-rendszertani helyét tekintve a könyv-és könyvtártörténet tulajdonképpen egy átfogóbb diszciplína rész-területének tekinthető, akárcsak az információtechnológia kultúrtörténete, a különböző információs szakmák és intézmények, vagy információs rendszer-típusok története.

Mostanra önálló szakfolyóiratok, konferenciák, egyetemi kurzusok foglalkoznak információtörténelemmel, és monográfiák tárgyalják az irányzatban rejlő kutatási izgalmakat és lehetőségeket (Weller, 2008), már magyarul is (Z. Karvalics, 2004). Térben és időben egy-egy időszak vagy egy-egy terület, közösség információtörténeti megközelítésétől az egész világtörténelem információ-központú vizsgálatáig húzódik a tipikus információtörténeti feldolgozások kiterjedése. Sok történész és szociológus számára hordoz kihívásokat, hogy modellezze és adatolja az információs társadalom kialakulásához vezető gazdasági, társadalmi és kulturális folyamatokat.  Az információnak magának is van egy önálló története, attól kezdve, hogy az élővilág fejlődéstörténetének adott pontján megjelentek az információs viselkedésre képes kezdetleges többsejtű szervezetek. S végül az információval foglalkozó tudományoknak is önálló története van: az információtörténelem gyűjtőmedenceként tartalmazza valamennyi említett megközelítést.

Értékelés és ajánlás: Meggyőződésünk, hogy fontos és időszerű azoknak a tudásterületeknek a művelése, amelyeket az információtörténelem elnevezés maga alá sodor. A nagyobb ismertséghez az irányzat megerősödésére van szükség, de a jelenlegi tendenciák alapján bizonyosnak látszik, hogy ez bekövetkezik, és akkor a saját szakmai közbeszéden túl is szélesebb körben terjed majd el.

Irodalom:

Weller, T. (2008): Information History – An Introduction: Exploring an Emergent Field Chandos.
Karvalics L. (2004): Bevezetés az információtörténelembe. Gondolat, Budapest.

 

Leave a Comment