Információs mód – Mode of information

Információs mód – Mode of information

Információs mód ~ a marxi ’termelési mód’ mintájára képzett kategória, a késő-kapitalizmus társadalmi átmenetének megragadási kísérlete. Arra a teljesen újszerű állapotra utal, ahogyan az elektronikusan mediatizált környezetben saját magunkat és a valóságot is teljesen új módon érzékeljük.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: információs társadalom, poszt-információs társadalom, információs szocializmus

Ellentéte: indusztrializmus

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: formációelmélet, információs korszak

Milyen kategória? Szakterminológia.

A szó a nyelvi rendszerben minimális referenciát halmozott fel, kizárólag Poster, a róla írók és a rá hivatkozó szerzők használják.

A nyolcvanas évek közepén és végén Mark Poster amerikai kommunikáció- és médiakutató két nagy könyvben tett kísérletet arra, hogy a nyelv-és szövegközpontú poszt-strukturalista megközelítésből kiindulva, de azt meghaladva ragadja meg korunk legnagyobb átalakulását, amelynek kiindulópontja az elektronikusan közvetített kommunikáció.

Mielőtt saját nézőpontját formulázná, Poster áttekinti azokat az elefántokat, akiknek a vállán állva építette fel a koncepcióját: Daniel Bellt és a posztindusztriális társadalom fogalmát, Jean Baudrillard kapcsán a televíziózás, Michel Foucault nézetein keresztül az adatbázisok, Jacques Derrida filozófiáját vizsgálva a számítógépek világát, s végül Francois Lyotard segítségével a posztmodern politikát.

Poster központi tétele az, hogy ez elektronikus médiumok radikálisan átírják az emberiséget és a valóságot összekötő kommunikációs tapasztalatot. Az írás világa kevesebb bizonyosságot és konkrétságot hordoz, a nyelv mind kevésbé reprezentálja a valóságot, inkább újrakonfigurálja, sőt részben maga alkotja már azt.

Értékelés és ajánlás: A maga korában a legkiválóbb társadalomtudósok tusakodtak azzal, hogy megértsék és alkalmazzák Poster nehezen emészthető, magas absztrakciós szintű gondolatait. Akkor minden fordulata nagyon eredetinek, izgalmasnak és termékenynek tűnt. Ma, az okostelefonok, az offline televíziónézés és Webes tartalomfogyasztás korában (például a televíziós reklámok strukturális elemzésében) már kevés olyan izgalmat látunk, amitől a világot jobban vélnénk érteni. Postert még az újbaloldali-kritikai társadalomkutatók is magára hagyták – vélhetően azért, mert szellemi fogódzókért újabb, korszerűbb és konkrétabb gondolatokat megfogalmazó szerzők felé fordul az érdeklődés. Az információs mód mint téma lassan lekerül a napirendről, s vele együtt lépked a felejtés árnyékvilága felé a kifejezés is. Újabban olykor egészen más értelemben is feltűnik: ha egy multifunkcionális gépnek többfajta üzemmódja van, és ezek közül az egyik információs, akkor információ módnak nevezik azt, amikor ebbe kapcsol át.

Irodalom:

Poster, M. (1985): Foucault, Marxism, and History: Mode of Production Versus Mode of Information. Blackwell.
Poster, M. (1990): Mode of information: Post-structuralism and Social Contexts. Polity Press.
Bevezetés Poster könyvének alapfogalmaiba:
Jeliazkov, D. – Blumberg, R.: Virtualities (Chapter 27.)http://cs.brown.edu/~rbb/risd/jeliazkov.ch27.pdf

Leave a Comment