Információs kontinuum – Information continuum

Információs kontinuum – Information continuum

Információs kontinuum ~ az információ állapotváltozása annak teljes életciklusában.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: információs piramis, DIK-modell, információs létra

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: csoportinformáció, információközösség, információtárolás

Milyen kategória? Antropológiai kiindulópontú szakszó, mégis elsősorban az információgazdálkodás irodalmában népszerű.

A szó a nyelvi rendszerben nehézkessége miatt nem terjedt el.

Hari Srinivas egy friss írásában 155 féle formát, „műfajt” sorol fel, amelyben az információ ma fizikai formát ölthet, amelybe „becsomagolható” (Srinivas, 2014). Csakhogy a csomagolt állapot átmeneti: onnan az információ kiszabadul, valaki használja, továbbépíti, és újra becsomagolja. Ha a változásokat az információ felől nézzük, csak folyamatosságában létezik, és újabb és újabb átalakulásokon, transzformációkon megy keresztül. Az információs kontinuum fogalma ezt a szakadatlan állapotváltozást fejezi ki: az információ „társas életét” (social life of information), ahogy egy népszerű szakkönyv címe kifejezi (Brown és Duguid, 2000). A DIK-modellel ellentétben tehát, amely csak arra kíváncsi, hogyan viszonyulnak egymáshoz az egyre magasabb rendű információs-és tudás-alakzatok, az információs kontinuum a társas folyamatokra, a közösségre figyel.

Nem véletlenül választotta Barbara J. King amerikai kutató a főemlősök kommunikációjáról írott, 1994-ben megjelent könyvének címéül sem az információs kontinuumot: azt bizonyítja be, hogy az információszerzés-és átadás evolúciójának kulcsmozzanata a képesség kifejlődése volt, hogy a csoporttagok ellenszolgáltatás nélkül bocsássanak rendelkezésre információt egymás számára.

Az ausztráliai Monash Egyetem kutatói a szervezeti tudásfolyamatok vizsgálatára alkalmazták ezt a megközelítésmódot, ezért is nevezték el azt Információs Kontinuum-modellnek (Information Continuum Model, ICM). A modell párhuzamosan vizsgálja azt, hogy miként alakul, formálódik, bonyolódik az információknak a tapasztalati tudásból kiinduló áramlása az elmélet-és modellformálásig – miközben szereplők sorának köszönhetőek az egymást követő transzformációk (információs szakemberek, archivátorok, tudásmenedzserek, szerzők, könyvtárosok, kiadók és mások).

Az információs kontinuum-modell leggyakoribb előfordulását ma már a közösségi hálózatok belső tudásfolyamatainak elemzésével foglalkozó irodalomban találjuk. Nem véletlen: ezekben a speciális társas terekben nagyon sok útvonalon, sokféle módon áramlanak és transzformálódnak az információk.

Értékelés és ajánlás: Az információs kontinuum-modellek sokkal használhatóbbak, mint a hierarchikus és absztrakt DIK-modell. Elterjedésük részleges korlátját azonban épp a választott kifejezés jelenti, a kontinuum elég nehézkes, barátságtalan kifejezés.

Irodalom:

Srinivas, H.: Packaging Knowledge: An Information Continuum. GDRC Reseaarch Output E-080. Kobe, Japan: Global Development Research Center. Retrieved from http://www.gdrc.org/icts/continuum.html
Seely Brown, J. – Duguid, P. (2000): The Social Life of Information Harvard Business School Press.
Schauder, D. (2005): Sustaining a community network: The information continuum, e-democracy and the case of VICNET. The Journal of community informatics, 1 (2). http://ci journal.net/index.php/ciej/article/view/239/203 [2015-07-28]
King, B. J. (1994): The Information Continuum. Evolution of Social Information Transfer in Monkeys, Apes, and Hominids. School for Advanced Research Press.

Leave a Comment