Információs biztos – Information commissioner

Információs biztos – Information commissioner

Információs biztos ~ az információs jogok felelőse, megbízottja, hivatalnoka vagy ombudsmanja az információtudatos demokráciákban.

Ugyanilyen vagy alig eltérő jelentésben használt kifejezések: információs ombudsman, információs jogok biztosa

Tágabb fogalomcsaládjához tartozó kifejezések: információs önrendelkezés, információszabadság, információs jogok, információs igazgató

Milyen kategória? A politikai és jogi elméletben és gyakorlatban elterjedt szakmai-közéleti elnevezés.

A szó a nyelvi rendszerben bekerült az információtudatos állampolgárok szótárába is, de ritkán, csak valamilyen rendkívüli esemény kapcsán éri el a sajtónyelvet.

A kilencvenes évek elejétől az információs jogok (elsősorban az információs önrendelkezés és az információszabadság) érvényesülésének elősegítésére jöttek létre az ide tartozó kérdéseket integráltan kezelő nemzeti hivatalok. Attól függően, hogy „erős” vagy „gyenge” hatáskört kaptak, erősen változó, hogy mekkora szervezet visel felelősséget (van, ahol egyszemélyes iroda, van, ahol egész hivatali szervezet), milyen jogi státusza van (kormányhivatal, csak a parlamentnek felelős ombudsman és az ő hivatala), és milyen a civil kontroll lehetősége. Az információs biztosok hatásköre is országonként változó.

Magyarországon 2011-ig az információs biztos feladataival megegyező teendőket az adatvédelmi biztos intézménye végezte. Ennek megszüntetése után a feladatokat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság látja el. A magyar hatóság élén „erős” információs biztos áll, ezért ha végigpásztázzuk a hatásköri leírást, szinte valamennyi olyan ügytípusról képet alkothatunk, ami részben vagy egészben más országok információs biztosai is ellátnak.  A NAIH bejelentésre és hivatalból is folytathat adatvédelmi és titokfelügyeleti hatósági eljárást. A közérdekű adatokkal és a közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos jogsértéssel összefüggésben bírósághoz fordulhat; adatvédelmi nyilvántartást vezet, kérelemre adatvédelmi auditot folytathat le. Javaslatot tehet a személyes adatok kezelését, valamint a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok megismerését érintő jogszabályok megalkotására, illetve módosítására, adatkezelők részére ajánlásokat bocsát ki; és véleményezi a közfeladatokat ellátó szervek tevékenységével kapcsolatosan közzéteendő adatokra vonatkozó különös, illetve egyedi közzétételi listákat.

Értékelés és ajánlás: Mivel a pontos elnevezések országról országra változnak, van, ahol ismert és elterjedt az információs biztos elnevezés, van, ahol nem is ismerik. Gyűjtőkategóriaként csak az információs jogok szakértői használják saját tudományos és szakmai közbeszédük részeként.

Irodalom:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság működési szabályzata http://www.naih.hu/files/szmsz_2015_02_02.pdf [2015.07.24.]

Leave a Comment